Refugee Program Specialist/ Спеціаліст програми для біженців

Описание

Position Description: The person covering this position helps to monitor and evaluate approximately $100 million in assistance to international organizations (IOs) in 6 countries. As such, the person fulfilling this position will operate with a high degree of independence and responsibility for ensuring the effectiveness and operational efficiency of programs funded by the Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM)The incumbent must offer advice and guidance to PRM officials in Washington in deciding how USG funds and resources can be best used to support USG policy in the region. The position works closely with international organizations and international and local NGOs in program design and implementation to ensure that PRM-funded programs achieve U.S. Government policy goals. This includes monitoring and assessing the progress of NGOs and humanitarian organizations to determine effectiveness of implementation and suitability for future consideration for USG funding. The incumbent will monitor media and report on refugee/IDP return-related and integration issues across the regional portfolio (Ukraine, Belarus, Russia, Armenia, Azerbaijan and Georgia). This includes tracking and reporting on all relevant legislation and regulations related to the return and integration processes, mindful of other political and security developments.The position requires attendance at meetings with senior official from NGOs, government entities, and international organizations as well as representing and speaking for the U.S. Government, the embassies, and PRM.The position requires coordinating closely with other sections of the embassies in the region, regarding refugee issues and providing them with analytic and substantive reports on refugee/IDP situations in the region.The incumbent must observe first-hand and evaluate the economic, social and psychological condition of beneficiaries, often living in poverty in remote, difficult-to-reach areas in the region. As a part of a regional office, the position requires travel throughout the Caucasus and East Europe to meet with refugees and IDPs, IOs, and NGOs to get a firsthand view of events in the field and to help facilitate the return and reintegration process.The position is also responsible for managing the Refugee Affairs Office to ensure the effective operation of the office and to ensure prompt response to taskings from the Ambassador, the Regional Refugee Coordinator, and PRM. This includes administering the PRM projects and advising regional embassies. This also includes administrative responsibilities of ordering supplies, preparing travel orders, arranging meetings, arranging travel and schedules for visitors from Washington, preparing and monitoring the office internal budget, and other administrative duties.Qualifications required:Education: Bachelor's degree in social sciences; international relations; area/ethnic studies; management; or public policy.Prior Work Experience: Minimum of 5 years progressively responsible experience in humanitarian affairs, refugee/IDP related issues, government, social services withan international organization, UN agency, non-governmental organization or diplomatic mission required and/or experience in operating donor-funded programs, experience writing program evaluations related to human rights/migration and displaced populations.Language Proficiency: Fluent English (speaking/reading/writing)Fluent Ukrainian (speaking/reading/writing)Skills/knowledge: Familiarity with political, refugee, and humanitarian affairs throughout the region. Understanding of economic, political, social and cultural characteristics of the region. Familiarity with humanitarian assistance programs, and with the United Nations relief and assistance agencies. Deadline for applications: March 3, 2024Опис посади: Особа, яка займає цю посаду, допомагає моніторити та оцінювати приблизно 100 мільйонів доларів США допомоги міжнародним організаціям у 6 країнах. Таким чином, особа, яка виконує цю роль, буде діяти з великою мірою незалежності та відповідальності за забезпечення ефективності та оперативної ефективності програм, фінансованих Бюро населення, біженців та міграції (PRM).Обіймаючий посаду має надавати поради та керівництво посадовим особам PRM у Вашингтоні щодо того, як кошти та ресурси уряду США можуть бути найкраще використані для підтримки політики США в регіоні. Посада тісно співпрацює з міжнародними організаціями та міжнародними та місцевими НУО у дизайні програм та їх впровадженні, щоб забезпечити досягнення цілей політики уряду США програмами, фінансованими PRM. Це включає моніторинг та оцінку прогресу НУО та гуманітарних організацій для визначення ефективності впровадження та придатності для майбутнього розгляду щодо фінансування від уряду США. Обіймаючий посаду буде моніторити ЗМІ та повідомляти про проблеми повернення біженців/ВПЛ та інтеграції у регіональному портфелі (Україна, Білорусь, Росія, Вірменія, Азербайджан та Грузія). Це включає відстеження та звітування про всі відповідні законодавчі та нормативні акти, пов'язані з процесами повернення та інтеграції, з урахуванням інших політичних та безпекових розвитків.Посада вимагає участі в зустрічах з високопосадовцями НУО, державних органів та міжнародних організацій, а також представлення та виступи від імені уряду США, посольств та PRM.Посада вимагає тісної координації з іншими секціями посольств у регіоні щодо питань біженців та надання їм аналітичних та змістовних звітів про ситуації з біженцями/ВПО у регіоні.Обіймаючий посаду має спостерігати на власні очі та оцінювати економічний, соціальний та психологічний стан бенефіціарів, які часто живуть у бідності у віддалених, важкодоступних районах регіону. Як частина регіонального офісу, посада вимагає подорожей по Кавказу та Східній Європі для зустрічей з біженцями та ВПО, міжнародними організаціями та НУО, щоб отримати безпосереднє уявлення про події на місцях та допомогти сприяти процесу повернення та інтеграції.Посада також відповідає за керування Офісом справ біженців для забезпечення ефективної роботи офісу та для забезпечення швидкої реакції на завдання від Посла, Регіонального координатора у справах біженців та PRM. Це включає адміністрування проектів PRM та консультування регіональних посольств. Також це включає адміністративні обов'язки, такі як замовлення приладдя, підготовка службових відряджень, організація зустрічей, організація подорожей та розкладів для відвідувачів з Вашингтона, підготовка та моніторинг внутрішнього бюджету офісу та інші адміністративні обов'язки.Необхідні кваліфікації: Освіта: Бакалавр у галузі соціальних наук; міжнародні відносини; регіональні/етнічні дослідження; менеджмент; або державна політика.Досвід роботи: Мінімум 5 років прогресуючого досвіду в гуманітарних справах, питаннях, пов'язаних з біженцями/ВПО, уряді, соціальних службах з міжнародною організацією, агенцією ООН, недержавною організацією або дипломатичною місією вимагається та/або досвід управління програмами, фінансованими донорами, досвід написання програмних оцінок, пов'язаних з правами людини/міграцією та переміщеним населенням.Володіння мовами: Вільне володіння англійською мовою (говоріння/читання/письмо) Вільне володіння українською мовою (говоріння/читання/письмо)Навички/знання: Знайомство з політичними, біженськими та гуманітарними справами по всьому регіону. Розуміння економічних, політичних, соціальних та культурних характеристик регіону. Знайомство з програмами гуманітарної допомоги та з агенціями ООН з надання допомоги та реабілітації.Термін подачі заявок: 3 березня 2024 рокуПосилання https://erajobs.state.gov/dos-era/ukr/vacancysearch/searchVacancies.hms (Vacancy #Kyiv-2024-09)

Посмотреть контакты →